Historie

 Historien om Canton Caminus nr. 3. Den 3. juni 1986, på initiativ af DDSS. Chevalier Niels Bøjtrup, broderloge nr. 46 Sjølund, indkaldtes til møde i loge bygningen i Vordingborg, med det formål at danne en Cantonforening. Desuden blev udarbejdet forslag til særlige love. Forslaget til særlige love blev fremsendt den 3. juni 1986 med korrektion den 12. september 1993. På mødet den 3. juni 1986, blev der blandt de fremmødte 26 Chevaliers afstemt. De fremmødte var fra den sydlige del af Sjælland, Møn, Falster, Lolland og Tyskland. I alt stemte 24 for oprettelsen og 19 Chevalier meldte sig straks som medlemmer i foreningen og vedtog betaling af et gebyr på kr.10 per måned i den resterende del af 1986. Samtlige Chevaliers tilhørte Canton Excelsior nr. 1. Til den første bestyrelse blev valgt: Formand: Chevalier Niels Bøjtrup, Sekretær: Chevalier Knud W. Rasmussen Kasserer: Chevalier Børge Jyskov, alle fra broderloge nr. 46 Sjølund. I dette møde deltog departementskommandør, oberst Chevalier Axel Poulsen og Kaptajn i Canton Exelcior nr. 1 Chevalier Carl M. Andersen. Nu fulgte en tid, hvor foreningen afholdt møder med jævne mellemrum – første møde fredag den 21. november 1986, ligesom indrullering af nye Chevaliers fra området i Canton Excelsior nr. 1, per automatik betød opfodring til deltagelse i foreningen. Der opstod dog et ”større” problem. Lovfortolkninger stillede spørgsmålstegn om lovligheden af at oprette en officiel Canton forening, idet sådanne ikke eksisterede indenfor PM.

Men; benævnelsen ”En forening af Chevaliers fra Canton nr.1, med det formål at dyrke kammeratligt samvær” kunne accepteres, så den grønne lampe kunne skinne og alle var tilfredse. Først den 13 april 1993, kunne der dog indsendes ansøgning om officiel godkendelse af foreningen, da der på oprettelsestidspunktet ikke fandtes et Departementsråd i den danske jurisdiktion. Godkendelsen blev bekræftet den 12. september 1993, af daværende Departementskommandør Chevalier Svend Rasmussen. Dog med henvisning til, at godkendelse af en ny Canton kun kunne forventes, såfremt den omfattede mindst 2 distrikter, f.eks. Storstrømmen og Vestsjælland. I september 1993 behandledes efter forslag fra Departementskommandør Chevalier Svend Rasmussen Cantons formålsparagraf, der fik følgende ordlyd.: ”Patriarchs Militant, I.O.O.F. har til formål at samle patriarker, som belært af principperne i Patriarchs Militantgradens lære, vil kæmpe for almen retfærdighed, og for at Odd Fellow ordenslæren forfægtes med alle fredelige midler, således som det fremgår af Patriarchs Militant ´s motto: PAX AUT BELLUM – JUSTITIA UNIVERSALIS I krig og fred – almindelig retfærdighed Stiftelsesddagen.

Nu fulgte en travl tid med mange møder, ansøgning om Certifikat fra USA m.v., for institueringen af Canton Caminus nr. 3 var en målsætning med termin tidligt i 1995. Den 13. januar 1995 eksisterede der 3 Cantons i Danmark, idet Canton Caminus nr.3 institueredes i Vordingborg denne dag, efter at have bestået som forening i 8½ år. Institueringen blev forestået af generalløjtnant Chevalier Hans Pedersen, bistået af sin adjudant, oberst Chevalier Mogens Mulvad Hansen. Den øverste leder af Patriarchs Militant (PC), General Commander, Chevalier. Darrel Lawson, fra Ontario, Canada, var til stede for at overvære højtideligheden.

Canton Caminus nr. 3 institueredes med 33 egne Chevaliers, ligesom 50 gæstende Chevaliers overværede højtideligheden. Efter mønstring og bekræftelse fra ansøgerne om fribrevet, samt afgivelse af de nødvendige løfter og overdragelse af fribrevet, var Institueringen en kendsgerning. Departementskommandør, generalmajor Chevalier Henri Petersen, bistået af sin adjudant, oberstløjtnant Chevalier Poul Møller, forestod herefter installationen af de nye officerer, med den afgående formand for Canton foreningen – major Chevalier Knud William Rasmussen, - som major for den første termin. Følgende Chevaliers indsattes som officerskorps i Canton Caminus nr. 3’s første termin: Kaptajn - Visti Petersen (60) Løjtnant - Jacob Nielsen (110) 1. Fenrik - Niels Chr. Hansen (83) 2. Fenrik - Benny Lynge (46) Sekretær - Bent Jacobsen (35) Intendant - Preben Billeschou-Hansen (78) Fenrik - Knud William Rasmussen (46) General Commander Chevalier G. Darrel Lawson medbragte en hilsen fra delstaten Ontario i Canada og overrakte et eksemplar af delstatens flag til Canton Caminus nr. 3. Efterfølgende fulgte den selskabelige del af et Cantonmøde, med diverse taler.

Generalløjtnant Chevalier Hans Pedersen overrakte impulsivt ved en improviseret højtidelighed general Commander Chevalier Darrel Lawson ”Cantons ridderjuvel”, idet han til formålet ofrede sin egen ridderjuvel. Efter 5 år i Ordensbygningen i Vordingborg, hvor tilgangen til Canton Caminus nr. 3 var stor, specielt fra Vestsjælland, forlagdes residensen til Ordensbygningen i Næstved per januar 2001.

Efter 25 år trives Canton Caminus nr. 3 godt i Næstved og har ved 25 års jubilæet den 18. januar 2020, 78 Chevaliers og løbende tilgang året rundt. 25 års jubilæet blev fejret i ordensbygningen i Næstved med 101 deltagere, og med en dejlig fest for gæster og ordens søskende.